Edukacja inwestora, Inwestowanie, Poznaj sprawozdanie finansowe

Aktywa trwałe w spółce: czyli co mamy powyżej roku i jak to odczytać?

26 sierpnia 2018 • By

Aktywa trwałe: wstęp

Zanim zaczniemy, na początku podpowiem Wam jak podejść do tego tematu, żeby nie był dla Was ciężarem. Nie chodzi o to żebyście uczyli się tego na pamięć,  przeczytajcie i starajcie się zrozumieć niektóre pozycje. Najlepiej to otwórzcie sobie sprawozdanie finansowe i przeglądajcie pozycje, które tutaj wkleiłem. Nie opisywałem szczegółowo wielu z nich a w sprawozdaniu spółki macie zdecydowanie więcej informacji. Sporo z nich dla początkujących inwestorów może być czymś totalnie niezrozumiałym, co nie znaczy, że na pewno tak będzie. Starajcie się przełożyć sobie dane informacje na rzeczywistość biznesową, po prostu uruchomcie myślenie. Nie zatrzaskujcie się w pułapce typu: „a to muszę umieć na pamięć na egzamin”. Sprawozdania finansowe spółek giełdowych to samo życie biznesowe, tylko zobrazowane w uporządkowany sposób. Dzisiaj będzie sporo ciekawostek o aktywach trwałych spółki budowlanej Budimex.

Aktywa trwałe: cykl edukacyjny

To jest wpis z cyklu edukacyjnego: poznaj sprawozdanie finansowe od praktycznej strony!

Przypominam też, że stworzyliśmy z Michałem specjalną grupę na Facebooku. Która jest związana tylko z tym cyklem edukacyjnym. Zachęcam do dołączenia:  „Pierwsze kroki Janusza Biznesu: KLIKNIJ TUTAJ”. I śledzenia moich dalszych poczynań.

Aktywa trwałe w spółce: definicje

Zerknijmy na dobry początek na definicję aktywów trwałych z ustawy o rachunkowości poniżej. W przypadku gdy mówimy o:

aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18;

Źródło: ustawa o rachunkowości

Niestety niewiele ona nam wyjaśnia. Potrzebujemy informacji z innego źródła. Zerknijmy sobie na definicję z encyklopedii zarządzania:

Aktywa trwałe to takie składniki majątku, które dostarczają przedsiębiorstwu korzyści przez okres dłuższy niż rok a także dłuższy niż normalny cykl operacyjny. Są one kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Źródło: Mfiles encyklopedia zarządzania

Już mamy więcej informacji. Najważniejsza z nich to taka, która informuje nas, że aktywa trwałe dostarczają przedsiębiorstwu korzyści przez okres dłuższy niż rok + dłuższy niż normalny cykl operacyjny.

Najprościej mówiąc: aktywa trwałe obrazują nam ile posiadamy dóbr, których oczekiwana użyteczność wynosi powyżej roku. Dzięki którym będziemy czerpać z nich korzyści. Przejdźmy teraz do kolejnego akapitu w którym przyjrzymy się bilansowi spółki budowlanej. A dokładnie to, aktywom trwałym spółki budimex.

Aktywa trwałe: spółka budimex

Na początku warto zapoznać się z podstawowymi informacji na temat działalności biznesowej grupy budimex. Informacje skopiowałem ze sprawozdania finansowego:

Przedmiotem działalności biznesowej Grupy Budimex jest:

 • świadczenie szeroko rozumianych usług budowlano–montażowych, wykonywanych w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą,
 • działalność deweloperska,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • prowadzenie działalności handlowej, produkcyjnej i transportowej.

Źródło: Budimex

Dodatkowo na stronie spółki możemy przeczytać sobie o wszystkich podmiotach, które tworzą grupę Budimex:

 • Budimex SA to wiodąca spółka Grupy, świadczy usługi budowlano-montażowe i prowadzi działalność deweloperską. Grupy Budimex.
 • Mostostal Kraków SA w ramach swojej podstawowej działalności świadczy usługi budowlano-montażowe.
 • Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. działa w segmencie działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami.
 • Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. to spółka celowa, zawarta na potrzeby przeprowadzenia prac budowlanych związanych z powstaniem parkingu podziemnego we Wrocławiu przy Hali Stulecia.
 • Elektromontaż Poznań SA działa na rynku usług instalacyjnych, jest producentem i serwisantem urządzeń elektroenergetycznych.

Źródło: Budimex

Jak widzicie, Budimex posiada sporo spółek w swojej grupie. Przejdźmy teraz do konkretów zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Aktywa trwałe w spółce Budimex

Poniżej wkleiłem Wam obrazek który przedstawia aktywa trwałe spółki budimex wraz z poszczególnymi notami:

Źródło: budimex sprawozdanie finansowe

W tym artykule przyjrzymy się trzem pozycjom. Są nimi między innymi:

 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 2. Rzeczowa aktywa trwałe
 3. Wartość niematerialne i prawne

Na początek przyjrzyjmy się jak wyglądają rzeczowa aktywa trwałe. A dokładnie, to co zawierają w sobie:

Źródło: budimex sprawozdanie finansowe

W pozycji rzeczowych aktywów trwałych posiadamy między innymi:

 • grunty, prawo wieczystego użytkowania,
 • budynki i budowle,
 • urządzenia techniczne,
 • środki transportu,
 • inne rzeczowa aktywa trwałe,
 • środki trwałe w budowie.

Mogłoby się wydawać, że największym rzeczowym aktywem trwałym w spółce budowlanej będą budynki i budowle. Jednakże tak nie jest. Są nimi między innymi urządzenia techniczne i maszyny oraz środki transportu. To gdzie są umieszczane informacje związane z np. wybudowanymi mieszkaniami? Warto przeczytać jedną z not ze sprawozdania finansowego:

Zapasy o wartości 1 177 741 tysięcy złotych dotyczą nakładów poniesionych w związku z realizowanymi projektami budowy mieszkań w celu ich późniejszej sprzedaży. W związku z ogólną sytuacją na rynku mieszkaniowym Grupa jest narażona na ryzyko zmian cen sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych. W stosunku do mieszkań, które zostały sprzedane na podstawie przedwstępnych umów sprzedaży, ryzyko zmiany ceny sprzedaży zostało ograniczone. W przypadku projektów inwestycyjnych, dla których budowa nie została jeszcze rozpoczęta, Grupa nie podpisała wiążących umów o wykonanie robót budowlanych.

Źródło: budimex sprawozdanie finansowe

Czyli informacje o nakładach poniesionych na projekty budowy związanej z mieszkaniami znajdziemy w zapasach. Tylko pozycja zapasy znajduje się w aktywach obrotowych. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat aktywów obrotowych to zapraszam Wam do tego wpisu: Aktywa obrotowe w spółce: czyli co mamy poniżej roku i jak to odczytać?. W nim omówiłem aktywa obrotowe na przykładzie spółki Eurocash.

Przejdźmy teraz do kolejnej dużej pozycji z aktywów trwałych spółki Budimex.

Aktywa trwałe: odroczony podatek dochodowy

Przeważnie myśląc o podatku dochodowym do głowy wpada nam myśl o rachunku zysków i strat. Przecież tam mamy wyszczególnioną pozycję o zapłaconym podatku dochodowym. Co robi pozycja informująca nas o odroczonym podatku dochodowym w bilansie? Zerknijcie na grafikę poniżej:

Źródło: budimex sprawozdanie finansowe

Przyjrzyjmy się konkretnie pozycji, tym jak wyglądały: (zobowiązania – koszty niezafakturowane):

 • 1 stycznia 2016 roku ich stan wynosił: 95 416 tys. złotych
 • następnie zostały wykorzystane aktywa przez rachunek zysków i strat w wysokości 44 532 tys. złotych
 • na koniec 2016 roku ich stan wyniósł: 50 893 tys. złotych

Czyli pewna cześć aktywów została wykorzystana (odliczona od podatków poprzez rachunek zysków i strat). Zerknijmy jeszcze na kolejną definicję ze sprawozdania finansowego. Informującą nas o tym w oparciu o jaką stawkę aktywa z tytułu odroczonego podatku są tworzone. Poniżej informacja:

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w oparciu o stawkę 19% dla dodatnich i ujemnych różnic przejściowych dotyczących krajowych składników aktywów i zobowiązań, natomiast dla różnic przejściowych w przypadku pozycji bilansowych dotyczących jednostek działających za granicą – w oparciu o stawki podatkowe kraju będącego podstawowym środowiskiem gospodarczym, w którym działa jednostka oraz reguluje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Źródło:sprawozdanie finansowe budimex  (strona 56)

Z pewnością wielu z Was czytało już sprawozdanie finansowe i starało się zrozumieć co poeta miał na myśli. W ogóle czym są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego? O tym możemy dowiedzieć się z definicji poniżej:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – kwota, jaka według przewidywań zmniejszy w przyszłości zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego lub będzie podlegać zwrotowi, w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych lub w związku ze stratą podatkową, możliwą do odliczenia od dochodu w przyszłości.

Źródło: Wikipedia

W definicji znajdziemy sporo przydatnych informacji. Między innymi informujących nas o tym, że jest to kwota:

 • według przewidywań zmniejszy w przyszłości zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego,
 • będzie podlegać zwrotowi.

Idą dalej, możemy wyczytać, że dzieje się to dzięki:

 • występowaniu ujemnych różnic przejściowych,
 • stracie podatkowej,
 • możliwości odliczenia danej kwoty aktywów od dochodu.

Dodatkowo musielibyśmy zrozumieć czym jest wartość księgowa a czym wartość podatkowa. Nie będę rozpisywał się szeroko w tym artykule. Bo jest to temat na osobny obszerny artykuł. Możliwe, że w przyszłości taki powstanie.

Podsumowując ten akapit: aktywa odroczone znajdujące się w aktywach trwałych to takie aktywa, dzięki którym w przyszłości możemy spodziewać się ich odliczenia. Czyli są dla nas “spółki” pozycją, która przyniesie nam korzyści w przyszłości. I dlatego jest umieszczona po stronie aktywów a nie pasywów.

Mam nadzieję, że nie zagmatwałem. Akurat dana pozycja jest spora i duża ilość inwestorów może mieć problem z jej zrozumieniem. Przejdźmy teraz do trzeciej, ostatniej znaczącej pozycji w tym przykładzie. Czyli omówimy sobie co zawierają wartości niematerialne kolejnym akapicie.

Aktywa trwałe: wartość niematerialne

Zerknijmy sobie na grafikę ze sprawozdania poniżej:

Źródło:sprawozdanie finansowe budimex

Nic specjalnego w tej pozycji nie znajdziemy. Standardowo w pozycji wartości niematerialnych są:

 • oprogramowania komputerowe,
 • koncesje,
 • patenty,
 • licencje,
 • pozostałe.

Aktywa trwałe: podsumowanie

Jak widzicie, warto czytać sprawozdania finansowe spółki, kto by się spodziewał, że odroczony podatek będzie zajmował w aktywach trwałych prawie 50%? Im więcej takich sprawozdań finansowych przeanalizujemy, tym będziemy mieli więcej wiedzy. Co z pewnością przełoży się na lepsze decyzje inwestycyjne w przyszłości. Rozwój daje nam wiedzę, która daje nam przewagę na przyszłość.