Inwestowanie, Poznaj sprawozdanie finansowe

Wskaźniki płynności w spółce: gotówkowa, szybka i bieżąca

28 października 2018 • By

Wskaźniki płynności w spółce: jeden idealny wskaźnik

Do czego w ogóle potrzebne są nam wskaźniki płynności w spółce? Dlaczego wyróżniłem w tym artykule, aż trzy? Nie ma jednego uniwersalnego wskaźnika, który zobrazuje nam jak wygląda płynność w spółce.  Niestety, im bardziej mamy rozbudowane zadanie, tym bardziej musimy zagłębić się w analizę. W naszym przypadku musimy poznać dobrze sprawozdanie finansowe, żeby poznać pełen obraz spółki. Zacznijmy na początku od wskaźnika płynności gotówkowej w pierwszym akapicie.

Wskaźniki płynności w spółce: cykl edukacyjny

To jest wpis z cyklu edukacyjnego: poznaj sprawozdanie finansowe od praktycznej strony!

Przypominam też, że stworzyliśmy z Michałem specjalną grupę na Facebooku. Która jest związana tylko z tym cyklem edukacyjnym. Zachęcam do dołączenia:  „Pierwsze kroki Janusza Biznesu: KLIKNIJ TUTAJ”. I śledzenia moich dalszych poczynań.

Wskaźniki płynności w spółce: gotówkowy

Chcemy przyjrzeć się wskaźnikowi płynności gotówkowej w spółce. Obrazuje nam w jakim stopniu będziemy mogli spłacić zobowiązania krótkoterminowe natychmiast. I otrzymujemy taki wzór:

Opracowanie własne na podstawie Wikipedia i ustawa o rachunkowości

Następnie zerkamy do bilansu w celu odnalezienia pozycji: inwestycje krótkoterminowe. Poniżej grafika:

Źródło: sprawozdanie finansowe Amrest

Niestety nie jesteśmy w stanie odnaleźć naszej informacji o inwestycjach krótkoterminowych. Może coś pominęliśmy. Zerknijmy sobie do ustawy o rachunkowości. Tam z pewnością znajdziemy odpowiedź. Mamy informację o zakresie informacji, jakie mają być wykazywane w sprawozdaniu finansowym, spójrzcie na grafikę poniżej:

III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne

Źródło: ustawa o rachunkowości

Mamy wypisane dokładnie co kryje się pod pozycją inwestycji krótkoterminowych. W zakresie znajdziemy przede wszystkim:

 • środki pieniężny,
 • udziały lub akcje,
 • inne krótkoterminowe aktywa finansowe.

Czyli są to nasze aktywa, które jesteśmy w stanie zbyć praktycznie natychmiastowo (różnie to bywa z udziałami i np. akcji na niepłynnym rynku). W ogóle dlaczego wskaźnik pokazuje nam co innego a co innego znajdziemy w sprawozdaniu finansowym? Prawdopodobnie taka sytuacja występuje z uwagi na fakt, że większość sprawozdań spółek giełdowych sporządzana jest na podstawie międzynarodowych standardów rachunkowości. A podane wzory zostały przygotowane w oparciu o ustawę o rachunkowości, czyli nasze polskie standardy rachunkowości. Drugim sposobem w jaki możemy zapisać wzór wygląda następująco:

Opracowanie własne na podstawie Wikipedia i ustawa o rachunkowości

Jak już wiemy, jak wyglądają wzory, teraz musimy znaleźć sobie nasze zobowiązania krótkoterminowe w pasywach. Poniżej grafika:

Źródło: sprawozdanie finansowe Amrest

Zebraliśmy potrzebne dane, możemy policzyć sobie nasz wskaźnik płynności gotówkowej:

 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 548 248
 • zobowiązania krótkoterminowe 963 682
 • wskaźnik płynności gotówkowej: 56,89%

Gdyby spółka musiała na daną chwilę spłacić swoje zobowiązania krótkoterminowe to mogłaby to zrobić w 56%. Czy to dobrze/źle? Jak to zawsze bywa, to zależy. Przejdźmy teraz do wskaźnika obrazującego nam płynność szybką.

Wskaźniki płynności w spółce: szybki

W poprzednim akapicie omówiliśmy sobie wskaźnik obrazujący w jakim stopniu spółka będzie w stanie natychmiastowo pokryć swoje zobowiązania krótkoterminowe. Teraz zerkniemy sobie w jakim stopniu spółka będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania bardzo szybko. Dlaczego bardzo szybko? Bo na płatność wynikającą z posiadania niektórych aktywów będzie musiała trochę poczekać (do roku). Popatrzcie na wzór:

Opracowanie własne na podstawie finansopedia

A teraz zerknijmy na aktywa krótkoterminowe spółki:

Źródło: Sprawozdanie finansowe Eurocash

Co nam pozostało w aktywach obrotowych po odjęciu zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych?

 • należności z tytułu dostaw i usług
 • należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
 • pozostałe należności krótkoterminowe
 • pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
 • środki pieniężne i ich ekwiwalenty

W przypadku spółki zajmującej się handlem, u nas jest to Eurocash. Mamy sporą pozycję w aktywach krótkoterminowych, która nie została wyrzucona ze wskaźnika, czyli należności z tytułu dostaw i usług. Popatrzmy na grafikę poniżej:

Źródło: Sprawozdanie finansowe Eurocash

W należnościach z tytułu dostaw i usług mamy sprzedaż kredytową, która odracza termin płatności na około 60 dni. Dlatego na gotówkę będziemy musieli trochę poczekać. Dlatego ten wskaźnik różni się od wskaźnika płynności gotówkowej. Tym, że zawiera w sobie pozycje, które nie jesteśmy w stanie spieniężyć od razu. Tylko po kilku miesiącach. Policzmy sobie nasz wskaźnik dla spółki Eurocash:

 • aktywa obrotowe: 3 452 956 525
 • zapasy: -1 320 254 214
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: -42 168 063
 • zobowiązania krótkoterminowe: /4 853 808 173
 • wskaźnik płynności szybkiej: 43,06%/0,4306

Poniżej jeszcze grafika z zobowiązaniami:

Źródło: Sprawozdanie finansowe Eurocash

Czy nasz wskaźnik pokazuje czy w spółce jest dobrze, czy źle? Jak przeczytamy sobie informacje wyjaśniające jak odczytywać ten wskaźnik, to możemy uważać, że coś jest nie tak. Zgodnie z poniższym cytatem:

Za wzorcową wartość wskaźnika Quick Ratio uważa się poziom 1. W tym przypadku przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć wszystkie swoje zobowiązania przy pomocy płynnych aktywów finansowych. W praktyce poziom 1 jest rzadko spotykany, dlatego za satysfakcjonujący uważa się poziom od 1 do 1,2.

Źródło: finansopedia

Zanim podejmiemy decyzję, warto zerknąć sobie na odczyt wskaźnika z branży. Zgodnie z poniższą grafiką:

Źródło: biznesradar

Średnia dla sektora to 0,43 więc nasz wskaźnik dla spółki jest zgodny ze średnią rynkową. Dlatego podczas naszej analizy warto obserwować co dzieje się na całym rynku. Nie kierować się tylko sztywnymi zasadami z podręcznika. Zerknijmy na ostatni wskaźnik w kolejnym akapicie.

Wskaźniki płynności w spółce: bieżący

Wskaźnik płynności bieżącej obrazuje czy spółka jest w stanie regulować swoje zobowiązania krótkoterminowe. W przypadku gdy wartość wskaźnika wynosi  1 to spółka jest w stanie pokryć swoimi aktywami obrotowymi zobowiązania krótkoterminowe. W przypadku gdy mamy poniżej 1, to mogą pojawić się problemy finansowe związane z terminowym regulowaniem zobowiązań. Nasz wzór przedstawia się następująco:

Dla spółki Eurocash płynność bieżąca wynosi (bierzemy informacje z grafik z poprzednik akapitów):

 • aktywa obrotowe: 3 452 956 525
 • zobowiązania krótkoterminowe:4 853 808 173
 • płynność bieżąca: 71%

Dla spółki Amrest z pierwszego przykładu

 • aktywa obrotowe: 929 625
 • zobowiązania krótkoterminowe: 963 682
 • płynność bieżąca: 96%

A tak wyglądają wskaźniki dla branży handlu detalicznego:

Dla hoteli i restauracji:

Wskaźniki płynności w spółce: podsumowanie

Dlaczego w ogóle tworzę artykuły o tych wszystkich wskaźnikach? Żeby zachęcić Was do samodzielnej analizy. Jest masa rzeczy w internecie do których możemy sięgnąć a z jakiś powodów tego nie robimy. W szczególności powinniśmy sami udoskonalać swój warsztat poprzez aktywną pracę. Zrobimy sobie taką krótką lekcję dla jednego wskaźnika raz na jakiś czas. Następnie powtórzymy naszą wiedzę i bezboleśnie zdobędziemy dodatkowe kompetencje. Tylko musimy wykonać nasze zadanie. Otworzyć sprawozdanie, poszukać wzorów do wskaźników, pogłówkować na różnych przykładach co poeta miał na myśli. W ten sposób zbudujemy solidne kompetencje, które pozwolą nam wejść na wyższy poziom na drodze inwestora.